Herroepingsrecht  - Alles voor de boot
designall1

Herroepingsrecht

 
Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van levering of voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Webshop vodebo onderdeel van Jachtwerf P. Haarsma Leeuwarderstraatweg 243-249 8469 AB Nieuwebrug Tel: 0513671447  mail: voordeboot@zigo.nl, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar
bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website bij contact. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.
 
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan voor de betreffende overeenkomst, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.  
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop
u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat deze termijn van 14 dagen is verstreken.
Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.
 
U bent wel en alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om, de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  dit formulier kopieren en plakken in word, of printen met de print icoon links in beeld.


Aan,
Vodebo bij Jachtwerf P. Haarsma
Leeuwarderstraatweg 243-249
8469 ab Nieuwebrug
voordeboot@ziggo.nl
0513 671447
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                    Bestelnummer :

Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en) :

IBAN Rekeningnummer:

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.